1. SINTAXI DELS CASOS

 

1. SINTAXI DELS CASOS
1.1. NOMINATIU    
FUNCIÓ SINTÀCTICA
EXEMPLES
SUBJECTE Legati ab Cleopatra uenerunt  (Livi). Arribaren uns ambaixadors de part de Cleòpatra.
ATRIBUT DEL SUBJECTE Iuris natura fons est  (Ciceró). La naturalesa és la font del dret.
PREDICATIU DEL SUBJECTE Hannibal princeps in proelium ibat  (Livi). Anníbal anava el primer al combat.
APOSICIÓ DEL SUBJECTE Gallos ab Aquitanis Garumna flumen diuidit  (Cèsar). El riu Garona separa els gals dels aquitans.

 

1. SINTAXI DELS CASOS
1.2. ACUSATIU   
Complement de verbs i d’alguns substantius i adjectius
FUNCIÓ SINTÀCTICA
EXEMPLES
 

COMPLEMENT DIRECTE
o Amb verbs transitius
o Doble CD
o Predicatiu del CD

Caesar duas legiones nouas conscripsit  (Cèsar).
Catilina iuuentutem mala facinora edocebat  (Sal·lusti).
Vercingetorigem probant imperatorem
 (Cèsar).

Cèsar allistà dues noves legions.
Catilina ensinistrava el jovent en actes criminals.
Tothom accepta Vercingètorix com a cap suprem.

COMPLEMENT D’EXTENSIÓ
      Ø prep. / + prep.
o En l’espai
o En el temps

Ab his castris oppidum aberat milia passuum octo  (Cèsar).
Carneades nonaginta uixit annos  (Ciceró).
Ludi per decem dies facti sunt  (Ciceró).

La ciutadella distava vuit milers de passos d’aquest campament.
Carnèades visqué noranta anys.
Els jocs foren celebrats al llarg de deu dies.

COMPLEMENT DE DIRECCIÓ
    Ø prep. / + prep.
o Direcció (locus quo)

Sexto die Delum uenimus  (Ciceró).
Haedui legatos ad Caesarem mittunt  (Cèsar).
In portum accederunt  (Ciceró).
Exercitum Rhodanum traiecit  (Ciceró).

Al sisè dia arribem a Delos.
Els hedus envien emissaris a Cèsar.
S’aproparen al port.
Dugué l’exèrcit a l’altra riba del Ròdan.

COMPLEMENT OBJECTIU

Nota: Hom l’anomena també
‘acusatiu de relació’.
Loricam induitur  (Virgili). Es posa la cuirassa.

 

1. SINTAXI DELS CASOS
1.2. ACUSATIU  
1.2.1. ACUSATIU + INFINITIU (= Oració subordinada substantiva d’infinitiu)
FUNCIÓ SINTÀCTICA
EXEMPLES
 
o SUBJECTE

Cupio te ad me uenire  (Ciceró).
Pontem iubet rescindi  (Cèsar).

Desitjo que tu vinguis al meu costat.
Mana que el pont sigui destruït.

o ATRIBUT

Legem breuem esse oportet  (Sèneca).
Piscatorem te esse postulas  (Plaute).
Convé que la llei sigui breu (= tingui un redactat breu).
Afirmes que tu ets pescador.

o PREDICATIU

Eos tribunos militum… potius quam consules creari placuit  (Livi).
Va semblar bé que aquells fossin anomenats tribuns dels soldats en comptes de cònsols.

 

 

1. SINTAXI DELS CASOS
1.3. GENITIU   
FUNCIÓ SINTÀCTICA
EXEMPLES
 
COMPLEMENT DE NOM Flos purpureus rosae  (Horaci).
Domus Cn. Pompei (Ciceró).
Milites leuis armaturae  (Livi).
De sideribus atque eorum motu disputant  (Cèsar).
Doli fabricator  (Virgili).
Paruo numero nauium classis est deuicta  (Nepot).
La flor porpra del roser.
La casa de Gneu Pompeu.
Soldats d’armament lleuger.
Discuteixen sobre els astres i el seu moviment.
L’artífex de l’engany.
L’esquadra fou derrotada per un petit nombre de naus.
COMPLEMENT D’ADJECTIU
I DE PRONOM
Viri propria est fortitudo  (Ciceró).
Auidus potentiae, honoris, diuitiarum  (Sal·lusti).
Non ego salutis dignus?  (Plaute).
Pastorum unus inclamat alios  (Livi).
Gallorum omnium fortissimi sunt Belgae  (Cèsar).
El coratge és propi de l’home.
Delerós de poder, de glòria, de riqueses.
No sóc jo mereixedor de salvació?
Un sol dels pastors crida els altres (= un dels pastors…)
Els belgues són els més intrèpids de tots els gals.
COMPLEMENT DE VERB Hic uersus Plauti non est  (Ciceró).
Huius classis ducentarum nauium fuit  (Nepot).
Miltiades accusatus est proditionis  (Nepot).
Piso multos codices impleuit earum rerum  (Ciceró).
Sui iuris dignitatisque meminit  (Ciceró).
Aquest vers no és de Plaute.
L’esquadra d’aquest va ser de dues-centes naus.
Milcíades fou acusat de traició.
Pisó ha omplert molts registres amb aquests afers.
Es recorda del seu dret i de la seva dignitat.
COMPLEMENT D’ADVERBI Satis eloquentiae, sapientiae parum  (Sal·lusti). Força <facilitat> de paraula, escassetat de bon sentit.

 

1. SINTAXI DELS CASOS
1.4. DATIU   
Complement de verbs i d’alguns substantius i adjectius
FUNCIÓ SINTÀCTICA
EXEMPLES
 
COMPLEMENT INDIRECTE
o Amb verbs transitius
Legiones Labieno dedit  (Cèsar).
Illi anulum detraxit  (Terenci).
Confià les legions a Labiè.
Li arrencà l’anell.
COMPLEMENT REGIT
o Per verbs intransitius
o Per adjectius
Signo ille pepercit ignis  (Ovidi).
Galli finitimi Belgis erant  (Cèsar).
Aquell incendi respectà l’estàtua.
Els gals estaven molt propers als belgues.
COMPLEMENT DE FINALITAT Habuit quaestui rem publicam  (Ciceró).
Argumento sit clades Romana  (Livi).
Utilitzà l’Estat per al seu profit.
Que la derrota romana serveixi de prova.

 

1. SINTAXI DELS CASOS
1.5. ABLATIU   
Complement circumstancial de verbs, d’adjectius i d’alguns substantius i adverbis
1.5.1. COMPLEMENT DE VERBS
FUNCIÓ SINTÀCTICA
EXEMPLES
 
COMPLEMENT SEPARATIU
  Ø prep. / + prep.
o Complement de lloc
  (locus unde)
o C. agent animat
Labienus proelio abstinebat  (Cèsar).
Erat ex eodem municipio  (Ciceró).
Vrbs a militibus incensa est.
Labiè s’abstenia del combat.
Era del mateix municipi.
La ciutat va ser incendiada pels soldats.
COMPLEMENT INSTRUMENTAL-SOCIATIU
o Instrumental
  Ø prep.
  – Causa
  – C. agent inanimat
  – Prossecutiu
  – Limitació
o Sociatiu
  Ø prep. / + prep.
  – Manera
  – Qualitat
  – Companyia
Cornibus tauri tutantur  (Ciceró).
Officia deserunt mollitia animi  (Ciceró).
Naues in portu uento tenebantur  (Cèsar).
Ibam forte uia sacra  (Horaci).
Doctrina Graecia nos superabat  (Ciceró).
Omnibus copiis ad Ilerdam proficiscitur  (Cèsar).
Haec summa cura recognita sunt  (Ciceró).
Catilina fuit magna ui animi  (Sal·lusti).
Cum equitibus D in castra peruenit  (Cèsar).
Els toros es defensen amb les banyes.
No compleixen els deures per feblesa d’esperit.
Les naus eren retingudes dins del port pel vent.
Anava casualment per la Via Sacra.
Grècia ens superava en formació.
Marxa cap a Ilerda amb totes les tropes.
Aquests fets han estat establerts amb gran cura.
Catilina fou d’una gran fortalesa d’esperit.
Arribà al campament amb cinc-cents genets.

COMPLEMENT D’UBICACIÓ
  Ø prep. / + prep.
o En l’espai
o En el temps

Dilectum tota prouincia habere instituit  (Cèsar).
In eo flumine pons erat  (Cèsar).
Solis occasu copias in castra reduxit  (Cèsar).
In diebus proximis decem decederunt  (Sal·lusti).

Decidí fer una lleva en tota la província.
En aquell riu hi havia un pont.
A la posta de sol tornà les tropes al campament.
Se n’anaren en els deu dies següents.

1.5.2. COMPLEMENT DE SUBSTANTIUS
COMPLEMENT SEPARATIU
  Ø prep. / + prep.
o Complement de lloc  (locus unde)
Narbone reditus  (Ciceró).
E foro reditus.
La tornada de Narbona.
La tornada del fòrum.
COMPLEMENT INSTRUMENTAL-SOCIATIU
o Qualitat
Vir summo ingenio  (Ciceró). Home de gran enginy.
1.5.3. COMPLEMENT D’ADJECTIUS

COMPLEMENT SEPARATIU
o Separatiu
o Comparatiu

Robustus animus omni est liber cura  (Ciceró).
Melle dulci dulcior  (Plaute).
Un esperit ferm està lliure de tota preocupació.
Més dolç que la mel dolça.
COMPLEMENT INSTRUMENTAL-SOCIATIU
o Instrumental
o Causa
o Limitació
Onusti uino perturbata somnia cernimus  (Ciceró).
Ira et metu anxius  (Sal·lusti).
Hostes equitatu superiores erant  (Cèsar).
Carregats de vi, tenim somnis agitats.
Turmentat per la còlera i la por.
Els enemics eren superiors en cavalleria.
1.5.4. COMPLEMENT D’ADVERBIS
COMPLEMENT SEPARATIU
  Ø prep. / + prep.
Procul negotiis  (Horaci).
Non longe a domo erat  (Ciceró).
Lluny de les preocupacions.
No estava lluny de casa.

 

1. SINTAXI DELS CASOS
1.5. ABLATIU  
1.5.4. ABLATIU ABSOLUT
Sintagma constituït per un substantiu o pronom en cas ablatiu acompanyat d’un participi, generalment de present o de perfet.
CONSTRUCCIÓ
EXEMPLES
 
SUBSTANTIU +
PARTICIPI DE PRESENT

Tarquinio regnante, Pythagoras in Italiam uenit.

Victoria, hostibus terga dantibus,
ad exercitum Romanum peruenit  (Livi). 

Regnant Tarquíni, Pitàgoras va arribar a Roma.

a) Donant l’esquena els enemics, va arribar la victòria a l’exèrcit romà.
b) En donar l’esquena els enemics, arribà la victòria a l’exèrcit romà.
c) Quan els enemics donaren l’esquena…

SUBSTANTIU +
PARTICIPI DE PERFET

Quieta Gallia, Caesar in Italiam incedit

Galba, missis ad eum legatis, constituit… (Cèsar).

Pacificada la Gàl·lia, Cèsar marxa cap a Itàlia.

Havent estat enviats a ell uns legats, Galba va decidir…

Caesare duce, milites uictoriam peperunt.

<Essent> Cèsar el general, els soldats van aconseguir la victòria.